מכרז שירותי בקרה

הודעה על הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי בקרה
עמותת "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי", עמותה רשומה שמספרה 58-023-154-6 (להלן: "העמותה" ו/או
"המזמין") מזמינה בזה מציעים להגיש לה הצעות מחיר לקבלת שירותי בקרה בפרויקט "מחשב לכל ילד" (להלן: "הבקרה") למשך התקופה הנקובה להלן, כמפורט במסמכי ההזמנה והכול בהתאם לשיקול דעתה
המוחלט ולראות עיניה של העמותה (להלן: "ההזמנה") הבקרה תקיף את כל השלבים בתהליך חלוקת ערכות
המחשבים והכשרת המשתמשים במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד" (להלן: "הפרויקט") ובכלל זה: שלבי
בדיקת הזכאות, הכשרת המשתמשים, אספקת הציוד (חומרה תוכנה ותקשורת) ושירותי התמיכה (טכניים
.(ופונקציונאליים
מסמכי ההזמנה למכרז שלעיל כוללים רשימת תנאים שונים (לרבות אך לא בלבד: תנאי סף, ערבות, דרישות
אישורים) אשר מחמת אורכה לא פורטה כאן ומפורטת במסמכי ההזמנה. מסמכי ההזמנה זמינים באתר
האינטרנט של המזמין שכתובתו www.maly.co.il .
את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל גם באמצעות פניה לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
כנס ספקים יתקיים ביום ראשון 15 במאי 2022 , בין השעות 11:00-12:00 באפליקציית "זום". קישור לכנס
ב"זום" יישלח במייל לצד מסמכי המכרז. השתתפות בכנס הספקים היא חובה לכל המתכוון להגיש הצעה.
את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום שלישי 7 ביוני 2022 בשעה 13:00 לתיבת המכרזים, במשרד העמותה
ברחוב המלאכה 23 , קומה ב' ראש העין.
העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליסמין אפראמיאן בטלפון 5329522-03 או פניה לכתובת מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ע"ר