שירותי בקרה לפרויקט "מחשב לכל ילד" בקשה לקבלת מידע (RFI) על מציעים פוטנציאליים

שירותי בקרה לפרויקט "מחשב לכל ילד"

בקשה לקבלת מידע (RFI) על מציעים פוטנציאליים

המפעל הלאומי לפיתוח חברתי

 1. עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי, עמותה רשומה שמספרה 58-023-154-6 (להלן: "העמותה") מפעילה את פרויקט "מחשב לכל ילד" (להלן: "הפרויקט"). העמותה מעוניינת לקבל מידע על אודות גופים המסוגלים ומעוניינים לספק שירותי בקרה בפרויקט "מחשב לכל ילד" (להלן: "הבקרה")
 2. הבקרה תקיף את כל השלבים בתהליך חלוקת ערכות המחשבים והכשרת המשתמשים במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד" (להלן: "הפרויקט"), ובכלל זה: שלבי בדיקת הזכאות, הכשרת המשתמשים, תקינות ואספקת הציוד (חומרה תוכנה ותקשורת) ושירותי התמיכה (טכניים ופונקציונאליים).
 3. הפרויקט מעריך כי הוא צפוי לחלק כ – 10,000  ערכות מחשב חדשות, מדי שנה, בפריסה ארצית רחבה. כמו כן, המזמין מספק, באמצעות קבלני משנה, שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות מחשב, שסיפק בעבר, עד שלוש שנים מיום חלוקתן. אין באמור כדי לחייב את העמותה להזמין כמות מסוימת, וכל הסתמכות הלא הערכת העמותה היא על אחריות המשיב.
 4. ספק שמסוגל לספק את השירות המפורט מוזמן ליידע את העמותה לא יאוחר מתאריך 3 בספטמבר 2020 בשעה 10:00, לאשת הקשר בעמותה, יסמין אפראמיאן בדואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. לאור מורכבות וחשיבות הפרויקט, העמותה תשקול אך ורק משיבים אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים:
 6. 1.               המציע בעל רישיון ניהול עסק תקף והוא מקיים דרישות רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין – הכול לעניין נשוא הזמנה זו – ובידי המציע קיימים הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין. על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק.
 7. 2.               המציע בעל יכולת לספק את שרותי הבקרה הנדרשים נשוא מסמכים אלו בכל מקום בארץ.
 8. 3.               המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.
 9. 4.               המציע הינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976.
 10. 5.               למציע הכנסות בהיקף שנתי של 20 מיליון ₪ לכל הפחות, בכל אחת מחמש השנים האחרונות. היקף ההכנסות האמור יאושר ע"י רו"ח של המציע.
 11. 6.               למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות, בבקרתם של פרויקטים של הדרכה ו/או בקרתם של פרויקטים בפריסה ותחזוקה טכניים ו/או בקרתם של פרויקטים של תמיכה ושירות. כל הנ"ל בפריסה ארצית רחבה.
 12. פנייה זו היא בגדר בקשה לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי לחייב את העמותה לערוך הליך תחרותי מכל סוג שהוא ו/או להתקשר עם מי מהמשיבים בנוגע לנשוא הפנייה. אין לראות בפנייה, במענה לה ו/או בשיחות אשר יתקיימו בעקבותיה הליך של משא ומתן, התקשרות, הליך תחרותי (כמו מכרז) או כל הליך אחר אשר יוצר מחויבות כלשהי של העמותה כלפי המשיב לפנייה או כלפי צד שלישי כלשהו. התנאים המחייבים לביצוע השירותים יהיו התנאים אשר יקבעו בהליך תחרותי ו/או הסכם פרטני, ככל שתחליט העמותה לפרסם הליך תחרותי או להתקשר עם משיב כלשהו בנוגע לעניין זה.
 13. מודגש בזאת כי העמותה אינה מחויבת לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק חובת המכרזים"), וידוע למשיב כי חוק חובת מכרזים והתקנות שהותקנו על פיו אינם חלים על עליה והתקשרויותיה. המשיבים מסכימים כי אין, ולא תהיה להם, כל זכות לפי חוק חובת המכרזים, או כל טענה כי העמותה הפרה את חוק חובת המכרזים.